ОСВІТНЯ ВЕСНЯНА СЕСІЯ 2021: КОНЦЕПЦІЇ НАУКОВЦІВ, ЗДОБУТКИ ПРАКТИКІВ

Програма

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;

державних службовців категорій А, Б, В

 (освітня програма дистанційного курсу)

 

Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, державних службовців категорій А, Б, В, розроблено відповідно до сучасної державної освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти та реформування державного управління в Україні.

Найменування: ОСВІТНЯ ВЕСНЯНА СЕСІЯ 2021: КОНЦЕПЦІЇ НАУКОВЦІВ, ЗДОБУТКИ ПРАКТИКІВ

Напрям програми: розвиток професійної компетентності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та державних службовців категорій А, Б, В.

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. Он-лайн навчання відбувається на платформі ZOOM.

Розробники: ГО «Академія розвитку особистості» та Центр авторських технологій і модерних практик ВДПУ ім. М. Коцюбинського.

Автори: Крутій Катерина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського;

Каплуновська Олена Миколаївна, Голова ГО «Академія розвитку особистості».

Цільова аудиторія: програму розроблено для державних службовців категорій А, Б, В,  керівників ЗДО, вихователів закладів дошкільної освіти, вихователів центрів розвитку, асистентів вчителя, корекційних педагогів, практичних психологів, вчителів-дефектологів, вчителів початкових класів.

Мета програми: розвиток професійної компетентності державних службовців категорій А, Б,В; розвиток професійної компетентності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо впровадження інноваційних технологій з метою підвищення якості дошкільної освіти, для забезпечення перспективності та наступності між дошкільною та початковою ланками освіти в контексті вимог концепції «Нова українська академія».

Зміст програми:

Зміст програми підвищення кваліфікації враховує:

особливості професійної діяльності  державних службовців категорій А, Б, В  і визначається вимогами суспільства щодо специфіки ділового мовлення як одного з важливих аспектів успіху державного службовця;

особливості професійної діяльності  педагогів ЗДО, педагогів НУШ і визначається: вимогами суспільства щодо забезпечення закладів освіти високопрофесійними фахівцями, здатними забезпечити умови здобуття вихованцями якісної дошкільної та початкової освіти, формування навичок ефективної комунікації; основними напрямами державної політики  в галузу освіти;  вимогами до компетентностей педагогічних працівників, запитами замовників освітніх послуг.

Зміст програми охоплює наступні модулі:

теоретико-методологічні засади специфіки сучасного  ділового мовлення державного службовця та  розвиток професійних компетентностей;

теоретико-методологічні засади сучасної  дошкільної освіти та  розвиток професійних компетентностей.

Структура програми: програма підвищення кваліфікації складається з чотирьох провідних тем, які розкриваються на online-зустрічах (вебінари, педагогічні он-лайн-майстерки), а саме: «Академія управління персоналом (керівники ЗДО та держслужбовці категорії  А, Б, В)»,  «Академія професійної майстерності (керівники ЗДО, педагоги, психологи)», «Академія науковців (керівники ЗДО, педагоги, психологи)», «Академія педагогічних технологій (керівники ЗДО, педагоги, психологи)».

 Обсяг (тривалість) навчання: одна зустріч – 6 акад. години/0,2 кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС),

Перелік компетентностей:

Загальні:

Самоосвіта: здатність до навчання впродовж життя.

Комунікативність: здатність ефективно спілкуватися, ретельно слухаючи й обдумуючи.

Креативність: здатність сприймати нове і генерувати нові ідеї.

Вирішення проблем: здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми, справлятися зі стресом, застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

Дослідницька здатність: здатність до організації дитячого експериментування на відповідному рівні.

Оцінювання: здатність оцінювати і підтримувати якість роботи.

Технологічність: здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Передача інформації: вміння представити складну інформацію у стислій, доступній для співрозмовника усній формі.

Фахові (предметно-орієнтовані):

Володіння знаннями про основні засади:

професійної діяльності  державних службовців категорій А, Б, В;

функціонування дошкільної освіти, її нормативно-правове забезпечення.

Володіння знаннями:

про теоретико-методологічні засади специфіки  сучасного ділового мовлення державного службовця;

про сучасні освітні технології та новітні досягнення педагогічного досвіду.

Застосування знань:

про інноваційні технології ораторського мистецтва у процесі  моделювання діяльності  державного службовця;

про інноваційні технології у процесі моделювання освітнього процесу з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей вихованців.

Створення інноваційного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти для забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії розвитку дитини.

Забезпечення умов для фізичного, емоційного, пізнавального й особистісного розвитку дитини, стимулювання її готовності до взаємодії з довкіллям.

Очікувані результати:

знання концептуальних засад:

організації ділового мовлення як одного з важливих аспектів успіху державного службовця;

реформування освіти України, забезпечення якості дошкільної освіти, рівного доступу до неї здобувачів освіти з особливими потребами, реалізація можливостей компетентнісного підходу;

готовність до ефективного використання в практичній діяльності основних принципів, методів та підходів до освіти дошкільників;

самостійне планування освітнього процесу з дітьми раннього та передшкільного віку, розроблення та впровадження інноваційних технологій дошкільної освіти;

забезпечення реалізації принципів педагогіки партнерства;

формування громадянських та соціальних компетентностей, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробутом та здоровим способом життя, усвідомлення рівних прав і можливостей для всіх учасників освітнього процесу.

Програму укладено відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року №800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року №1133)

Програма підвищення кваліфікації. Освітня весняна сесія 2021